Thursday, October 26, 2017

Kust leiame paavstluse Vanas Testamendis?

Tõlgime artikli leheküljelt ChurchPop

Paavstlus on Katoliku Kiriku üks kõige "katoliiklikumaid" osasid. Nii võivad mitmed "ainult-Piibel" kristlased olla üllatunud, et see ei ole mitte üksnes täiesti piibellik, vaid et see on koguni Vanas Testamendis!

Uues Testamendis on mitmeid võtmekohti, kus Jeesus teeb selgeks Peetruse erilise rolli apostlite seas (nt Johannese 21:15-19, Luuka 22:32). Kuid ilmselt kõige olulisem kirjakoht on Jeesuse sõnad Matteuse 16:13-20-s. Paljudele tõlgendajatele jääb kahe silma vahele, et see, mida Jeesus Peetruse kohta ütleb, on tegelikult vihje Jesaja raamatule Vanas Testamendis. Ja see asjaolu teeb Kristuse kavatsused väga selgeks.

Et seda näha, vaatame Matteuse Evangeeliumi võtmekohta:
Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.” (Matteuse 16:18-19)
Vana Testamendi Jesaja raamatus leiame me järgmise sõnumi Sebnale, Kuninga majapidamise kojaülemale:
Mina tõukan sinu su ametist, ja sind aetakse ära su kohalt. Ja sel päeval kutsun ma oma sulase Eljakimi, Hilkija poja, panen temale selga sinu kuue, kinnitan talle vööle sinu vöö ja annan tema kätte sinu valitsuse: tema saab siis isandaks Jeruusalemma elanikele ja Juuda soole. Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale: tema avab ja ükski ei sule, tema suleb ja ükski ei ava. Mina löön ta nagu varna kindlasse kohta ja ta saab aujärjeks oma isa soole. (Jesaja 22:19-23)
Sarnane keelekasutus teeb selgeks, et Jeesus viitas sellele kirjakohale, kui ta rääkis Peetrusega.

Ja see tähendab seda: kui Jeesus on juutide uus kuningas, siis Peetrus on tema majapidamise, Kiriku kojaülem. Paavst kui Peetruse järglane jätkab selle Kiriku jaoks elutähtsa, Kristuse seatud rolli täitmist tänapäeval. See aitab seletada ühte tavalist paavstlikku tiitlit: Kristuse Vikaar (või esindaja). 

Teiste sõnadega, nagu kõik muugi Kristusega seotu, on Jeesuselt Peetrusele antud eriline roll selle täideminek, millele viitas ette juba Vana Testament!

Palvetame Paavsti eest!

No comments:

Post a Comment