Saturday, March 21, 2020

Mis mõte on Missal ilma osalejateta?

Eesti apostellikus administratuuris on avalikud Missad tühistatud teadmata ajaks, ning me ei erine selle poolest enamikust teistest euroopa- ja ameerika piiskopkondadest. Väga võimalik, et me ei saa Missale isegi Ülestõusmispühadel. Siiski on piiskop Philippe oma läkituses palunud kõigil preestritel pühitseda Missat iga päev privaatselt, ning Tallinna katedraalis toimuvaid Missasid on võimalik jälgida iga päev otseülekande vahendusel eesti katoliku kiriku youtube'i kanali vahendusel. Sarnaselt käitutakse ka teistes piiskopkondades, kus avalikud Missad on keelatud.

Aga Missa jälgimine ülekande vahendusel ei lähe arvesse Missal osalemisena. Mis mõte on siis Missadel ilma osalejateta, küsib Christine Rousselle Catholic Heraldi veergudel.

Missa "ei ole midagi, mida meie teeme," vastab kanoonilise õiguse professor, isa James Bradley, kellel paluti sellele küsimusele vastata. "Me osaleme Missal preestri või rahvana, kui me kohale tuleme, aga kõige enne ja peamiselt on see Kristuse tegu. Katekismus ütleb, et Kristus on liturgia peamine läbiviia, nii et see on midagi, mida teeb Issand ja milles meie osaleme, sest me osaleme Tema elus läbi ristimise."

Isa Bradley seletab, et preester ei pühitse Missat privaatse indiviidina, vaid kui Kiriku teenija, hõlmates tervet Kirikut. Iga pühitsetud Missa, ükskõik kus ja ükskõik millal, on kõigi jaoks, kes Kirikusse kuuluvad, isegi kui nad kohal ei ole. Seda illustreerib ka Missal kasutatav keel. "Me räägime inglitest ja pühakutest ning kõik nad on alati kohal igal Missal, terve Kirik on kohal maa peal ja Taevas. Nii et selles mõttes ei ole preester kunagi üksi, kui ta seisab altari juures."

Isa Thomas Petri, teoloog, ütleb, et Missa kese on Jumal, mitte inimesed. "Missat ei tohiks kunagi vaadata kui midagi, mille mõte olen mina või preester või koguduse liige või kogukond," ütleb Petri. "See on Jumala adoratsioon ja kummardamine ning Temale au andmine ning selle jaoks on meid loodud. See on see, mis meid täidab, nii et me muutume rõõmsaks ja pühaks ja meis on rohkem elu."

Ta lisab, et "võib näida, nagu oleks Missa Jumala kummardamise etendus, mille mõte on meie spirituaalne kasu. Spirituaalse väärtuse aspekt on kindlasti osa sellest, aga mitte ainus ja ma ütleksin, isegi mitte peamine aspekt. Peamine, mida Missa teeb või mis Missa on, on Jeesuse Kristuse ristiohverduse sakramentaalne esindamine."

Iga kord, kui Missat pühitsetakse, selgitab Petri, "oled sa kohal Jeesuse Kristuse risti jalamil ning paasamüsteeriumi armud tulvavad maailma. See kehtib sõltumata inimeste arvust, kes kohal on. Igal Missal on lõpmatu spirituaalne väärtus, sest sellel on täpselt sama väärtus nagu Jeesuse Kristuse ristil, mida see esindab."

Isa Bradley iseloomustab Missat kui midagi väga erinevat protestantlikest jumalateenistustest, sest Missa on "meie osalemine Jumala Poja ohverduses Jumal Isale, Jumal Pühale Vaimule", mitte "horisontaalne suhe, kus me seisame Jumala ees ja kummardame teda või näitame oma kahetsust pattude pärast." Ehkki Euharistia liturgias on kummardamise ja kahetsuse aspekte, on isa Bradley sõnul eristav võtmefaktor Kiriku sakramentaalne osalemine Kristuse elus.

"Seega katoliiklased ei saa lihtsalt olla kodus ja teha seda, mida nad muidu Kirikus teeksid," ütleb ta. Kui protestandid näevad kirikuteenistust kui midagi, kus nemad pakuvad midagi Jumalale, olgu see kahetsus või rõõm või tänu, siis seda saab teha ükskõik kus ja ükskõik millal. Aga Missal toimub midagi rohkemat.

Petri nõustub, öeldes, et katoliiklased ei tohiks kunagi pidada Missat etenduseks, mida nende jaoks peetakse. "Missa ei ole show, sest see ei ole midagi, mille me oleme leiutanud. See ei ole meelelahutus." Me peaksime vaatama Missat kui Jumala kummardamist "täpselt nii, nagu Jumal tahab, et Teda kummardataks; see tähendab, läbi Tema Poja, Jeesuse Kristuse kannatuse, surma ja ülestõusmise - läbi Tema ohverduse."

Petri lisab, "Meil ei ole õigust Missast meelelahutust loota. Tegelikult ei ole sul õigust kummardada Jumalat viisil, kuidas meie tahame Jumalat kummardada. Piiblis ja traditsioonis ütleb Jumal alati meile, kuidas me peame Teda kummardama. Ja Missa on see, kuidas Ta tahab, et Teda kummardataks."
 

No comments:

Post a Comment